Bladsy 1    Bladsy 2    Bladsy 3    Bladsy 4   |   HoofbladGebede wat gebid moet word tydens die aansteek van die Chanukkah:

Mag dit U wil wees, YAHUVEH, my Skepper YAHUVEH en My Abba YAHUVEH in die Naam van YAHUSHUA dat hierdie ‘n aanvaarbare tyd voor U sal wees waartydens ons die aansteek van die Chanukkah lamp herdenk, ter herinnering van die helderste lig wat U na die wêreld ingestuur het. U eniggebore Seun ons YAHUSHUA HA MASHIACH. En ‘n herinnering hoe dat HY verwek was tydens ‘n Chanukkah (en nege maande later gebore was tydens Sukkot, die fees van Tabernakels).

Hierdie is nog ‘n rede waarom ons die fees van lig vier. Olie lampe brand uit na agt dae. YAHUSHUA,die helderste lig wat ooit na die aarde gestuur was, die ware lewende olie, sal vir EWIG aanhou. Ons vier die wonderwerk van altwee ligte. YAHUSHUA is die LEWENDE MENORAH! Die EWIGE LIG wat nooit sal uitbrand nie!

Dankie YAHUSHUA omdat U hierdie openbaring aan Elisabeth gegee het 23 November, 2005. Want dit is U YAHUVEH wat my lamp sal aansteek, in die Naam van YAHUSHUA, wat my duisternis sal verlig.

Stel U lig en Waarheid vry, want ons soek net U waarheid deur die RUACH HA KODESH (Heilige Gees) wat my sal lei om U Heilige Gewyde Name te vrees en lief te hê, om U heilige Torah te bestudeer, te onderhou en te onderrig. Die geskrewe Torah en die gesproke Torah, wat gekom het as die Woord wat vlees geword het, U enig gebore Seun, YAHUSHUA HA MASHIACH. Om met groot toewyding Eer te bring aan U geseënde, verhewe Naam YAHUVEH en U Seun YAHUSHUA.

Maak ons wys deur die lewende, leidende lig, YAHUSHUA, U lewende Torah, deur die deugsaamheid van die Chanukkah liggies. Laat hierdie vers vervul word soos dit geskryf is: ”Hierdie boekrol van die Torah mag nie uit jou mond wyk nie, of uit die mond van jou kinders of uit die mond van jou kinders se kinders van nou af tot in ewigheid” Mag my kinders en kleinkinders gehoorsaam wees aan die Torah en getroue mense wees, en versterk ons voorneme in getrouheid aan die Torah en gehoorsaamheid aan U, alles volgens U goeie wil. Laat ek dit verdien om kinders en kleinkinders te sien deelneem, in opregtheid, aan die Torah en gebooie.

Open ons oë sodat ons die wonders kan waarneem van U Heilige Torah om die waarheid te onderskei van die Torah en die verborgenheid daarvan. Reinig ons harte vir U diens, distansieeër ons van boosheid en sondige gedagtes, laat ons oë die terugkeer van U Geliefde Seun,YAHUSHUA, aanskou wat sal kom en regeer as Koning van die Konings en Here van die Here in Jerusalem.

SEEN VAN KERSE:

Ba-rucha-tah Adonai E-lo-hei-nu, Mel-ech ha-olam,

Geseënd is U, O YAHUVEH ons God, Koning van die heelal,

Asher kideshanu be-mitzvotav,

Wie ons geheilig het deur U Woord,

ve-tzivanu le-hadlik ner shel Chanukah.

En ons beveel om die Chanukkah liggies te vertroetel.

Al Ha-Nissim

(OPGESê VIR ELK VAN DIE AGT AANDE:)

Ha-ne-roth hal-la-lu, a-nach-nu mad-li-kin al ha-nis-sim,

Ons vertroetel hierdie liggies ter wille van die wonderwerke,

v’al hat-shu-oth v’al ha-nif-la-oth she-o-see-ta la-avo-tei-nu,

Die verlossing en wonders wat U gedoen het vir ons voorvaders.

al y’de ko-ha-ne-cho, hak-k’do-shim. V’chol sh’-mo-nath y’may

deur U heilige priesters, gedurende al agt dae van

chanu-kah, han-ne-roth hal-lo-lu ko-desh; v’ain lo-nu r’shuth

Chanukah hierdie liggies is heilig, ook is ons nie toegelaat om enige misbruik daarvan te maak nie.

l’hish-ta-mesh bo-hem el-lo lir-o-tom bil-vad. K’de l’ho-doth,

maar alleenlik mag ons daarna kyk vir die doel van danksegging

L’shim-cha al ni-se-cho, v’al y’shu-o-se-te-cho, v’al nif-l’o-te-cho

tot U naam, vir U wonderwerke. U verlossings en U wonders.

Ba-ruch a-tah Adonai E-lo-hei-nu, Mel-ech ha-olam,

Geseend is U, O YAHUVEH, ons God, koning van die heelal,

she-a-sa si-sim la-a-avo-tei-nu ba-ya-mim ha-hem ba-ze-man ha-zeh

Wat wonderbaarlike dade gedoen het vir ons vaders in dae van ouds gedurende hierdie seisoen.

ALLEENLIK VIR DIE EERSTE AAND:

Shehekiyanu

Ba-ruch a-tah Adonai E-lo-hei-nu, Mel-ech ha-olam, Geseend is U, O YAHUVEH ons God, koning van die heelal, she-he-che-ya-nu ve-ki-ye-ma-nu ve-hi-gi-a-nu la-ze-man ha-zeh Omdat U aan ons lewe gee, ons onderhou, en ons instaat gestel het om hierdie seisoen te bereik.

Steek die eerste kers aan. Sê die seen hier-bo terwyl die volgende kers aangesteek word. Hier-onder is ‘n herinnering van al die maniere waarop YAHUVEH ons Joodse voorvaders verlos het soos dit geskryf is in die Heilige Skrifte.

Hierdie liggies is aangesteek vir die wonderwerke, die verlossing, deur YAHUSHUA en SY geskenk op Golgota en vir die gevegte wat U uitgevoer het vir ons voorvaders in daardie dae gedurende hierdie seisoen deur U heilige priesters. Gedurende al agt dae van Chanukkah is hierdie liggies heilig en ons is nie toe gelaat om gewone gebruik daarvan te maak nie, maar alleenlik na hulle te kyk om dankbaarheid en lofprysing uit te druk tot U groot Naam vir U wonderwerke, Wonders en U Verlossing.

I.

O magtige vesting van ons verlossing,YAHUSHUA,

om U te loof is ‘n vreugde.

Herstel my huis van Gebed

En daar sal ons ‘n dankseggings offer bring.

Wanneer U die slagting voorberei het vir die lasterende vyand,

Dan sal ek met ‘n lofpsalm die toewyding van die altaar volbring.

II.

My siel was versadig met probleme,

my krag was uitgeput deur hartseer.

Hulle het my lewe verbitter met teespoed,

met die bande van die koningkryk-van-die-kalf.

Maar met groot krag

het HY die versteektes voortgebring,

Farao se weermag en al sy nageslagte

het soos klippe gesink.

III.

Na die heilige woning van SY Woord het HY my gebring.

Maar ook daar het ek geen rus gehad nie.

En ‘n verdrukker het gekom en my weggevoer.

Want ek het vreemdelinge gedien.

En ek het verlammende wyn gedrink.

Skaars het ek vertrek

Met die einde van Babilon het Zerubabel gekom.

Teen die einde van sewentig jaar was ek gered.

IV.

Om die hoog sipres te verbreek het die Aggagiet begeer, die seun van Hammedatha,

maar dit het [‘n vangstrik en] ‘n struikelblok geword vir hom en sy hoogmoed was beeindig.

die hoof van die Benjamiet het U verhoog

en die vyand se naam het U uitgewis.

Sy vele nageslagte – sy besittings – het U aan die galg Opgehang

V.

Grieke het teen my versamel

in Hasmoniese dae.

Hulle het die mure van my torings oorbrug

en hulle het die olie besoedel;

En van die oorblyfsels van die vlesse

was ‘n wonder bewerk vir die rose.

Manne van insig – agt dae – gevestig vir sang en gejubbel.

VI.

Ontbloot U Heilige arm, YAHUVEH,

en bespoedig die Einde vir verlossing –

Vergeld die wraak van U dienskneg se bloed

van die goddelose nasie

want die oorwinning is te lank vertraag

en daar is geen einde aan die dae van boosheid nie.

Verdryf die bose in die onderste skadu’s

en vestig die sewe herders vir ons.

Psalms 90:17
Mag die guns van YAHUVEH, in die Naam van YAHUSHUA, op ons rus; bevestig die werke van ons hande vir ons-ja, bevestig die werke van ons hande tot U Eer.

Psalms 91:1-16
Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot YAHUVEH sê: My toevlug en my bergvesting, my Elohim op wie ek vertrou. Want HY is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. HY sal jou dek met SY vlerke, en onder SY vleuels sal jy skuil; SY trou is 'n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie! Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand - na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die afvallige sien. Want U, YAHUVEH, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen rampspoed sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; want HY sal sy boodskappers aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy MY liefhet, sê Elohim, daarom sal EK hom red; EK sal hom beskerm, omdat hy MY Naam ken. HY sal MY aanroep, en EK sal hom verhoor; in die nood sal EK by hom wees; EK sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal EK hom versadig, en EK sal hom my verlossing laat sien.

Psalms 67:1-8
Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. 'n Psalm. 'n Lied. Mag Elohim ons goedgunstig wees en ons seën; mag Hy sy aangesig by ons laat skyn! Selah. Sodat die mense op aarde u weg kan ken, onder al die nasies u verlossing. Die volke sal U loof, o Elohim, die volke almal saam sal U loof. Die nasies sal bly wees en jubel, omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Selah. Die volke sal U loof, o Elohim, die volke almal saam sal U loof. Die aarde het sy opbrings gelewer; Elohim, onse Elohim, sal ons seën. Elohim sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal Hom vrees”

Ons smeek U! Met die krag van U regterhand se grootheid, maak die saamgeknoopte sondes los. Aaanvaar die gebed van U nasie; versterk ons, reinig ons, O ontsagwekkende YAHUVEH. Asseblief O, ontsagwekkende YAHUVEH- hulle wat omgee vir U Sovereiniteit. Bewaar hulle soos die appel van ‘n oog. Seën hulle, reinig hulle,bewys barmhartigheid aan hulle, laat U geregtigheid hul altyd beloon. Kragtige YAHUVEH, lei U gemeente met U oorvloedige goedheid. In die naam van YAHUSHUA, Draai na U volk wat U heiligheid verkondig.Aanvaar ons gebede en hoor ons uitroepe, O kenner van alle verbongenheid..

Geseënd is die Naam van YAHUVEH se heerlike Koningkryk vir altyd en altyd.

Psalms 30:1-13
'n Psalm, 'n lied by die inwyding van die Huis. Van Dawied. (2) Ek sal U verhoog, YAHUVEH, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie. YAHUVEH, my Elohim, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak. YAHUVEH, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. Psalmsing tot eer van YAHUVEH, o sy gunsgenote, en loof sy afgesonderde herinneringsnaam; want 'n oomblik is daar in sy toorn, 'n lewe in sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôrens is daar gejuig. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê: Ek sal vir ewig nie wankel nie. YAHUVEH, U het my berg deur u welbehae sterk laat staan. U het u aangesig verberg - ek het verskrik geword! Ek het U aangeroep, YAHUVEH, en ek het YAHUVEH gesmeek: Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdaal in die kuil? Sal die stof U loof? Sal dit u trou verkondig? Hoor, YAHUVEH, en bewys guns aan my! YAHUVEH, wees my 'n helper! U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord; sodat my eer U kan besing en nie stilbly nie. YAHUVEH, my Elohim, vir ewig sal ek U loof”

Psalms 133:1-3
'n Bedevaartslied. Van Dawied. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aharon, wat afloop op die soom van sy klere. Dit is soos die dou van Germon wat neerdaal op die berge van Tsion; want daar gebied YAHUVEH die seën, die lewe

Psalms 33:1-22
O Regverdiges, jubel in YAHUVEH! 'n Loflied betaam die opregtes. Loof YAHUVEH met die siter; psalmsing tot sy eer met die tiensnarige harp. Sing tot sy eer 'n nuwe lied; speel goed met trompetgeklank. Want die woord van YAHUVEH is reg, en al sy werk is met trou. HY het geregtigheid en reg lief; die aarde is vol van die goedertierenheid van YAHUVEH. Deur die Woord van YAHUVEH is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër. HY versamel die waters van die see soos 'n hoop; HY bêre die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir YAHUVEH vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees; want HY het gepraat, en dit was; HY het gebied, en dit staan. YAHUVEH vernietig die raad van die nasies, HY verydel die gedagtes van die volke. Die raad van YAHUVEH bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Geseënd is die nasie wie se Elohim YAHUVEH is, die volk wat HY vir Hom as erfdeel uitgekies het. YAHUVEH kyk van die hemel af; HY sien al die seuns van Adam.   Uit sy woonplek aanskou HY al die bewoners van die aarde,   HY wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hul werke.   'n Koning word nie verlos deur 'n groot leër, 'n held nie gered deur groot krag nie.   Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie.   Kyk, die oog van YAHUVEH is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag;   om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood.   Ons siel wag op YAHUVEH; HY is ons hulp en ons skild;   want ons hart is bly in Hom, omdat ons op sy afgesonderde Naam vertrou.   Laat u goedertierenheid, YAHUVEH, oor ons wees net soos ons op U wag!

SKRIFLESING VIR CHANUKAHEERSTE AAND:

Numerie 7:1-17
1  En op die dag toe Moses die tentwoning klaar opgerig en dit gesalf en afgesonder het met al sy gereedskap, en die altaar met al sy gereedskap, en hy dit gesalf en afgesonder het,  2  het die owerstes van Israel, die hoofde van hulle families, offers gebring - hulle was die owerstes van die stamme, hulle wat oor die geteldes gestaan het -  3  hulle het hul offer voor die aangesig van YAHUVEH gebring: ses tentwaens en twaalf beeste; 'n wa vir twee owerstes en 'n bees vir elkeen; en hulle het dit voor die tentwoning gebring.  4  En YAHUVEH het met Moses gepraat en gesê:  5  Neem dit van hulle aan, dat dit kan gebruik word om die dienswerk van die tent van byeenkoms te verrig; en jy moet dit aan die Lewiete gee, aan elkeen ooreenkomstig sy dienswerk.  6  Toe het Moses die waens en die beeste geneem en dit aan die Lewiete gegee:  7  twee waens en vier beeste het hy aan die seuns van Ghershon gegee ooreenkomstig hulle dienswerk;  8  en vier waens en agt beeste het hy aan die seuns van Merari gegee ooreenkomstig hulle dienswerk, onder leiding van Itamar, die seun van die priester Aharon.  9  Maar aan die seuns van Kehat het hy niks gegee nie; want die diens van die afgesonderde plek het op hulle gerus: hulle moes dit op die skouers dra.  10  En die owerstes het die inwydingsgawe van die altaar gebring op die dag toe dit gesalf is, en die owerstes het hulle offer voor die altaar gebring.  11  En YAHUVEH het aan Moses gesê: Elke owerste moet, elkeen op 'n afsonderlike dag, sy offer bring vir die inwyding van die altaar.  12  En hy wat op die eerste dag sy offer gebring het, was Nagshon, die seun van Amminadav, van die stam van Judah.  13  En sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer;  14  een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk;  15  een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;  16  een bokram as sondoffer;  17  en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van lammers. Dit was die offer van Nagshon, die seun van Amminadav.

Genesis 1:2-5
 1  In die begin het Elohim die hemel en die aarde geskape.  2  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was oor die oppervlakte van die bruisende diepte, en die Gees van Elohim het gesweef oor die oppervlakte van die waters.  3  En Elohim het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.  4  Toe sien Elohim dat die lig goed was. En Elohim het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;  5  en Elohim het die lig dag genoem, en die duisternis het HY nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag

Genesis 1:14-18
 14  En Elohim het gesê: Laat daar ligte wees aan die lugruimte van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vasgestelde tye, asook vir dae sowel as jare.  15  Laat hulle ook dien as ligte aan die lugruimte van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so.  16  Elohim het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre.  17  En Elohim het hulle aan die lugruimte van die hemel gestel om lig te gee op die aarde  18  en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien Elohim dat dit goed was

Johannes 1:1-13
 1  In die begin was die woord, en die woord was by Elohim, en magtig was die woord.  2  Die woord was in die begin by Elohim.  3  Alle dinge het daardeur ontstaan, en sonder die woord het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.  4  In die woord was lewe, en die lewe was die lig van die mense.  5  En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.  6  Daar was 'n man van Elohim gestuur, wie se naam Johannes was.  7  Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo.  8  Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.  9  Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld.  10  Die lig was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie.  11  Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.  12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van Elohim te word, aan hulle wat in sy Naam glo;  13  wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit Elohim gebore isTWEEDE AAND:

Numerie 7:18-23
 18  Op die tweede dag het Netaneél, die seun van Tsuár, die owerste van Issasgar, aangebring -  19  hy het sy offer gebring: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer;  20  een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk;  21  een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;  22  een bokram as sondoffer;  23  en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van lammers. Dit was die offer van Netaneél, die seun van Tsuár.

Jesaiah 5:20-24
20  Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter.  21  Wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is.  22  Wee hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng;  23  wat vir 'n omkoopgeskenk die skuldige regverdig verklaar en die reg van die regverdige hom ontneem.  24  Daarom, soos die vuurtong stoppels verteer en droë gras in die vlam inmekaarsak, so sal hulle wortel soos poeier word en hulle uitspruitsel soos stof opstuiwe; omdat hulle die Torah van YAHUVEH van die leërskare verwerp het en die woord van die Afgesonderde van Israel verag

Matteus 6:22-23
 22  Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees.  23  Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!DERDE AAND:

Numerie 7:24-29
 24  Op die derde dag die owerste van die kinders van Zevulon, Eliáv, die seun van Gelon.  25  Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer;  26  een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk;  27  een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer;  28  een bokram as sondoffer;  29  en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Eliáv, die seun van Gelon

Psalms 115:5-7
 5  Hulle het 'n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie;  6  ore het hulle, maar hoor nie; hulle het 'n neus, maar ruik nie;  7  hande, maar hulle tas nie; voete, maar hulle loop nie; hulle gee geen geluid deur hul keel nie.

Job 24:13
 13  Sulke mense behoort by die vyande van die lig: hulle ken nie die weë daarvan nie en bly nie op die paaie daarvan nie

Job 24:17
 17  Want vir almal van hulle is die stikdonker 'n môrestond, want hulle ken die verskrikkinge van die stikdonker”

Job 18:5-6
 5  Ja, die lig van die afvallige gaan dood, en die vlam van sy vuur bly nie flikker nie.  6  Die lig in sy tent word duisternis, en die lamp bo hom gaan dood

Job 12:25
 25  Hulle tas in die duisternis, sonder lig en HY laat hulle ronddwaal soos n dronk man.

Jeremia 25:10
10  En EK sal uit hulle laat verdwyn die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die geluid van die handmeul en die lig van die lamp.

Esegiël 32:8
 8  Al die skynende ligte aan die hemel, dit sal EK om jou ontwil duister maak, en EK sal duisternis gee oor jou land, sê die Meester YAHUVEH.

Jesaiah 42:18
 18  Hoor, julle dowes, en kyk, julle blindes, om te kan sien.

Markus 8:14-21
 14  En hulle het vergeet om brode saam te neem, en het net een brood by hulle in die skuit gehad.  15  En HY het hulle beveel en gesê: Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Perushiem en die suurdeeg van Herodes.  16  Toe redeneer hulle onder mekaar en sê: Dit is omdat ons geen brode het nie.  17  En YAHUSHUA merk dit en sê vir hulle: Waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle jul harte verhard?  18  Het julle oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie?  19  En onthou julle nie toe EK die vyf brode vir die vyf duisend gebreek het, hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie? Hulle sê vir Hom: Twaalf.  20  En die sewe vir die vier duisend - hoeveel mandjies vol brokstukke het julle opgetel? En hulle sê: Sewe.  21  Toe sê HY vir hulle: Hoe verstaan julle dan nie!

Bladsy 1    Bladsy 2    Bladsy 3    Bladsy 4   |   HoofbladALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAASTE KANS BEDIENING

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Besoek asb. die ander skakel as een af-lyn is.

Ons onderhou die Sabbat, ons is nie Sewensdag Adventiste nie
Kliek Hier Vir Meer Inligting

Pos en E-pos Adresse


By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5

Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Hebreërs 11:5