Bladsy 1    Bladsy 2    Bladsy 3    Bladsy 4   |   Hooflblad

SESDE AAND:

Numerie 7:42-47
Op die sesde dag die owerste van die kinders van Ghad, Elyasaf, die seun van Reuel. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elyasaf, die seun van Reuel.

Psalms 27:1
'n Psalm van Dawid. YAHUVEH is my lig en my verlossing: vir wie sou ek vrees? YAHUVEH is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?

Psalms 104:1-2
Loof YAHUVEH, o my siel! YAHUVEH my Elohim, U is baie groot! Met majesteit en grootheid is U bekleed - wat Uself omhul met die lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek;

Psalms 119:105
U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.

Psalms 19:9
Die vrees van YAHUVEH is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van YAHUVEH is waarheid - tesame is hulle regverdig.

Spreuke 6:23-24
Want die gebod is 'n lamp en die Torah 'n lig en die teregwysinge van die tug 'n weg tot die lewe, om jou te bewaar vir 'n slegte vrou, vir die gevlei van 'n vreemde tong.

Johannes 9:1-7
En toe HY verbygaan, sien Hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En SY dissipels vra Hom en sÍ: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? YAHUSHUA antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van Elohim moet in hom openbaar word. EK moet die werke doen van Hom wat MY gestuur het, so lank as dit dag is; die nag kom wanneer niemand kan werk nie. So lank as EK in die wÍreld is, is EK die lig van die wÍreld. En toe HY dit gesÍ het, spuug HY op die grond en maak klei van die spuug en smeer die klei aan die oŽ van die blinde man en sÍ vir hom: Gaan was jou in die badwater Sheloag, wat vertaal word: Uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas; en hy het siende teruggekom.SEWENDE AAND:

Numerie 7:48-53
Op die sewende dag die owerste van die kinders van Efrayiem, Elishama, die seun van Ammihud. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elishama, die seun van Ammihud.

Spreuke 4:18
Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die mŰreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe,

Psalms 97:11-12
Die lig is vir die regverdige gesaai en vrolikheid vir die opregtes van hart. o Regverdiges, wees bly in YAHUVEH, en loof sy afgesonderde herinneringsnaam!

Jesaiah 9:1-2
Want nie langer sal dit donker wees daar waar benoudheid is nie: in die eerste tyd het HY die land Zevulon en die land Naftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring HY tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien; die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn.

Eksodus 10:23
Die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie, drie dae lank. Maar al die kinders van Yiesrael het lig in hulle woonplekke gehad.

Jesaiah 60:1
Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die grootheid van YAHUVEH gaan oor jou op.

Jesaiah 2:5
Kom, huis van Jokob, en laat ons wandel in die lig van YAHUVEH!

Matteus 4:12-17
En toe YAHUSHUA hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het HY na Ghaliel teruggegaan. En HY het Natsaret verlaat en gaan woon in Kefar-Nagum aan die see, in die gebied van Zevulon en Naftali, sodat vervul sou word wat verklaar is deur YeshaYahu(Jesaiah), die profeet, toe hy gesÍ het: Die land Zevulon en die land Naftali, na die see toe, oorkant die Jordaan, Ghaliel van die heidene - die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het YAHUSHUA begin om te preek en te sÍ: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.AGTSTE AAND:
Numerie 7:54 - 8:4
Op die agtste dag die owerste van die kinders van Menasheh, GhamliŽl, die seun van Pedahtsur. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van GhamliŽl, die seun van Pedahtsur.

Op die negende dag die owerste van die kinders van Benyamien, Avidan, die seun van Ghiedoni. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Avidan, die seun van Ghiedoni.

Op die tiende dag die owerste van die kinders van Dan, Agiťzer, die seun van Ammieshaddai. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Agiťzer, die seun van Ammieshaddai.

Op die elfde dag die owerste van die kinders van Asher, Paghiťl, die seun van Ogran. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Paghiťl, die seun van Ogran.

Op die twaalfde dag die owerste van die kinders van Naftali, Agira, die seun van Enan. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; %v 80% een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Agira, die seun van Enan.

Dit was die inwydingsgawe van die altaar van die kant van Yiesrael se owerstes op die dag toe dit gesalf is: twaalf silwerskottels, twaalf silwerkomme, twaalf goue rookpanne - elke skottel honderd en dertig shekels silwer, en elke kom sewentig; al die silwer van die goed was twee duisend vier honderd ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek - twaalf goue rookpanne, vol reukwerk; elke rookpan tien shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; al die goud van die rookpanne was honderd en twintig shekels. Al die beeste vir die brandoffer was twaalf bulle; die ramme twaalf, die jaaroud lammers twaalf, met hulle voedseloffer; en twaalf bokramme as sondoffer. En al die beeste vir die dankoffer was vier en twintig bulle; die ramme sestig, die bokramme sestig, die jaaroud lammers sestig. Dit is die inwydingsgawe van die altaar nadat dit gesalf is. En as Moses in die tent van byeenkoms gegaan het om met Hom te praat, het hy die stem met hom hoor praat van die versoendeksel af wat op die ark van die Getuienis is, tussen die twee gerubs uit. So het Hy dan met hom gepraat.

En YAHUVEH het met Moses gepraat en gesÍ Spreek met Aharon en sÍ vir hom: As jy die lampe opsteek, moet die sewe lampe aan die voorkant van die kandelaar lig gee. En Aharon het so gedoen: aan die voorkant van die kandelaar het hy daardie lampe opgesteek soos YAHUVEH Moses beveel het. En dit was die maaksel van die kandelaar: dryfwerk uit goud; selfs sy voetstuk en sy blomme was dryfwerk; ooreenkomstig die beeltenis wat YAHUVEH aan Moses getoon het, so het hy die kandelaar gemaak.

Jesaiah 30:26
En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die son sal sewevoudig wees, soos die lig van sewe dae, op die dag as YAHUVEH die breuk van sy volk.

Sagaria 14:6-7
en in daardie dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees. En dit sal 'n enige dag wees wat aan YAHUVEH bekend is - geen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word.

Jesaiah 60:19-20
Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie; maar YAHUVEH sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou Elohim sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want YAHUVEH sal vir jou wees 'n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby.

Lukas 1:67-79
En Sagaria, sy vader, is vervul met die Afgesonderde Gees en het geprofeteer en gesÍ GeseŽnd is YAHUVEH, die Elohim van Yiesrael, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het, en 'n horing van verlossing vir ons opgerig het in die huis van Dawied, sy kneg - soos Hy gesÍ het deur die mond van sy afgesonderde profete van ouds af - redding van ons vyande en uit die hand van almal wat vir ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy afgesonderde verbond te dink, aan die eed wat Hy gesweer het vir Avraham, ons vader, om aan ons te gee dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien, in afgesonderdheid en geregtigheid voor Hom, al die dae van ons lewe. En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van YAHUVEH uitgaan om sy weŽ reg te maak; om kennis van verlossing aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van ons Elohim waarmee die opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig.

* * * * * * * * * * * * * *

Spesiale leesstukke vir Sabbat gedurende Hanukkah.

Numerie 7:1-11
En op die dag toe Moses die tentwoning klaar opgerig en dit gesalf en afgesonder het met al sy gereedskap, en die altaar met al sy gereedskap, en hy dit gesalf en afgesonder het, het die owerstes van Yiesrael, die hoofde van hulle families, offers gebring - hulle was die owerstes van die stamme, hulle wat oor die geteldes gestaan het - hulle het hul offer voor die aangesig van YAHUVEH gebring: ses tentwaens en twaalf beeste; 'n wa vir twee owerstes en 'n bees vir elkeen; en hulle het dit voor die tentwoning gebring. En YAHUVEH het met Moses gepraat en gesÍ Neem dit van hulle aan, dat dit kan gebruik word om die dienswerk van die tent van byeenkoms te verrig; en jy moet dit aan die Lewiete gee, aan elkeen ooreenkomstig sy dienswerk.

Toe het Moses die waens en die beeste geneem en dit aan die Lewiete gegee: twee waens en vier beeste het hy aan die seuns van Ghershon gegee ooreenkomstig hulle dienswerk; en vier waens en agt beeste het hy aan die seuns van Merari gegee ooreenkomstig hulle dienswerk, onder leiding van Itamar, die seun van die priester Aharon. Maar aan die seuns van Kehat het hy niks gegee nie; want die diens van die afgesonderde plek het op hulle gerus: hulle moes dit op die skouers dra. En die owerstes het die inwydingsgawe van die altaar gebring op die dag toe dit gesalf is, en die owerstes het hulle offer voor die altaar gebring. En YAHUVEH het aan Moses gesÍ: Elke owerste moet, elkeen op 'n afsonderlike dag, sy offer bring vir die inwyding van die altaar.

Numerie 7:12-59
En hy wat op die eerste dag sy offer gebring het, was Nagshon, die seun van Amminadav, van die stam van Judah. En sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Nagshon, die seun van Amminadav.

Op die tweede dag het NetaneŽl, die seun van Tsuar, die owerste van Yiessasgar, aangebring - hy het sy offer gebring: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van NetaneŽl, die seun van Tsuar.

Op die derde dag die owerste van die kinders van Zevulon, Eliav, die seun van Gelon. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Eliav, die seun van Gelon.

Op die vierde dag die owerste van die kinders van Ruven, Elietsur, die seun van Shedeur. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elietsur, die seun van Shedeķr.

Op die vyfde dag die owerste van die kinders van Shiemon, Shelumiťl, die seun van Tsuri-shaddai. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; %v 38% een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Shelumiťl, die seun van Tsuri-shaddai.

Op die sesde dag die owerste van die kinders van Ghad, Elyasaf, die seun van Reuťl. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elyasaf, die seun van Reuťl.

Op die sewende dag die owerste van die kinders van Efrayiem, Elishama, die seun van Ammihud. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Elishama, die seun van Ammihud.

Op die agtste dag die owerste van die kinders van Menasheh, Ghamliťl, die seun van Pedahtsur. Sy offer was: een silwerskottel, honderd en dertig shekels in gewig; een silwerkom van sewentig shekels ooreenkomstig die shekel van die afgesonderde plek; altwee vol fynmeel met olie gemeng as voedseloffer; een rookpan van tien shekels goud, vol reukwerk; een jong bul, een ram, een jaaroud lam as brandoffer; een bokram as sondoffer; en as dankoffer: twee beeste, vyf ramme, vyf bokramme, vyf jaaroud lammers. Dit was die offer van Ghamliťl, die seun van Pedahtsur.

Sagaria 2:13 - 4:7
Swyg alle vlees voor YAHUVEH! Want Hy verhef Hom uit sy afgesonderde woning.

Daarna het Hy my Yahushua, die hoŽ priester, laat sien, terwyl hy voor die Boodskapper van YAHUVEH staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sÍ YAHUVEH aan die Satan: Mag YAHUVEH jou bestraf, o Satan! Ja, mag YAHUVEH, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf! Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Yahushua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die Boodskapper staan. Daarna het Hy aangehef en gesÍ aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sÍ Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere. Daarna sÍ ek: Laat hulle 'n rein tulband op sy hoof sit. En hulle het die rein tulband op sy hoof gesit en hom die klere aangetrek, terwyl die Boodskapper van YAHUVEH daarby staan. En die Boodskapper van YAHUVEH het Yahushua plegtig verseker en gesÍ: So sÍ YAHUVEH van die leŽrskare: As jy in my weŽ wandel en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur sowel as my voorhowe bewaak, en Ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Luister tog, o Yahushua, jy wat die hoŽ priester is, jy en jou vriende wat voor jou sit - ja, wondertekens is hulle. Want kyk, Ek sal my Kneg, die Spruit, laat kom! Want kyk, die steen wat Ek voor Yahushua neergelÍ het - op die een steen is daar sewe oŽ kyk, Ek sal sy graveersel graveer, sÍ YAHUVEH van die leŽrskare, en Ek sal die skuld van hierdie land op een dag uitdelg. In daardie dag, sÍ YAHUVEH van die leŽrskare, sal julle mekaar uitnooi onder die wingerdstok en onder die vyeboom.

En die boodskapper wat met my gepraat het, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesÍ: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien daar 'n kandelaar, volledig van goud, en sy oliekan bo-oor hom en sy sewe lampe op hom; telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo-oor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarna het ek begin praat en aan die boodskapper wat met my gepraat het, gesÍ: Wat beteken dit, my meester? En die boodskapper wat met my gepraat het, antwoord en sÍ vir my: Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesÍ: Nee, my meester. Toe antwoord hy en sÍ vir my: Dit is die woord van YAHUVEH aan Zerubbavel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sÍ YAHUVEH van die leŽrskare. Wie is jy, groot berg? Voor Zerubbavel sal jy tot 'n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: Guns, guns oor hom!Bladsy 1    Bladsy 2    Bladsy 3    Bladsy 4   |   HoofbladALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAASTE KANS BEDIENING

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Besoek asb. die ander skakel as een af-lyn is.

Ons onderhou die Sabbat, ons is nie Sewensdag Adventiste nie
Kliek Hier Vir Meer Inligting

Pos en E-pos Adresse


By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5

Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. HebreŽrs 11:5