Die Bybelse instelling van die Fees van Tabernakels - Sukkot

Levitikus 23: 39-44

39 Maar op die vyftiende dag van die sewende maand, as julle die opbrings van die land insamel, moet julle die fees van YAHUVEH sewe dae lank vier; op die eerste dag is dit rusdag, en op die agtste dag is dit rusdag.

 40 En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van sierlike bome, met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers, en sewe dae lank voor die aangesig van YAHUVEH julle God vrolik wees.

 41 En julle moet dit as fees van YAHUVEH sewe dae in die jaar vier. Dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte. In die sewende maand moet julle dit vier.

42 Sewe dae lank moet julle in hutte woon; almal wat in Israel gebore is, moet in hutte woon,

 43 sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kinders van Israel in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipteland uitgelei het. Ek is YAHUVEH julle God.

44 So het Moses dan die feestye van YAHUVEH aan die kinders van Israel bekend gemaak.In teenstelling met die sombere wyse van  Rosh haShanah en Yom Kippur,is die derde fees ‘n tyd van suiwer plesier. Die tyd van selfondersoek en soeke maak nou ‘n pad oop vir die fees wat genoem word “Die seisoen van ons blydskap.”  

Die Name Van Die Fees

Die Fees van Tabernakels of Hutte : Die naam kom uit Hebreeus – Sukkot: betekenis – tabernakels, hutte.  Dit kom van die verordinge in  (Lev 23:42-43). Die tydelike blare skuilings was om die Israelite te herinner aan God se getrouheid tydens hul veertigjarige swerftyd in die wildernis. Die hutte simboliseer die mense se behoefte om op YAHUVEH te vertrou vir Sy voorsiening van voedsel, water en skuiling.

Die Fees van Insameling

Die opdrag om die hutte te bou en daarin te woon het jaarliks saamgeval met Israel se finale oes van die seisoen, en so is die naam ;  “Fees van Insameling” ook vir die publieke vakansie gebruik.  Ons sien hoe dit van toepassing is in die fees in Lev 23:34; Deut 16:13. Die klem op die verhouding tot die vakansie by die finale insameling van die gewasse in die herfs. Antieke Israel se ekonomie was landboukundig.  Die seisoene lei Israel se aktiwiteite . Elke seisoen se goeie oes het ‘n hernude wete van verligting en dankbaarheid gebring dat hulle nie sou hongerly want YAHUVEH het weereens voorsien vir Sy volk. Dit is die fees wat die Pelgrims voorsien met die Bybelse fondasie vir die eerste Danksegging viering (heiliging)

Die Seisoen van Ons Vreugde - Simcha

Die landboukundige jaar was op einde, die oes is ingesamel in die stoorhuise. Die werk is voltooi, die oes was klaar. God het die Israelite sewe fees dae gegee om alle werldse sorge opsy te sit om Hom te prys wat voorsien in oorvloed. Dit ook was die bedoeling agter die instelling van ons eie danksegging viering.

Die Fees

Die impak van die vakansie op die Israelite was so betekenisvol dat die Fees van die Hutte bekend geword het as die “Fees van die HERE" of meer eenvoudig “Die Fees” Die Hebreeuse woord agter die term fees is “Hag” wat beteken om te dans of om vrolik te wees. Dit was die hoogtepunt van die jaarlikse siklus – dit was die fees.

Die Beveelde Gebruike

Wat presies was die Joodse volk beveel om te doen tydens die sewe dae van Sukkot? Die bou van hutte. Die Israelite was beveel om bondels takke (of Lulavs) te versamel om voor YAHUVEH te waai en om hutte van blare te bou waarin hulle vir sewe dae moes bly.  Om te woon in die hutte was ‘n herinnering nie van ‘n onbestendige tyd in die wildernis nie, maar van die onderhoud, versorging en beskerming deur YAHUVEH gegee in die woestyn. Die profeet Jesaja weerspiel hierdie houding in Jesaja 4:6. Die blaredak herinner die Israelite aan hul nederige oorsprong en die manier waarop YAHUVEH vir hulle sorg. Die hutte is ‘n herinnering dat YAHUVEH  Sy volk sal beskerm en aan hulle kos sal gee solank hulle gehoorsaam is aan Hom.

Die Opdrag om Vrolik te wees

Ons lees in (Deut 16:13-14) dat die belangrikste aspek van die fees blydskap in YAHUVEH was.  In Kontras met Yom Kippur en Rosh haShanah, was Sukkot ‘n tyd van vrolikheid. Die Israelite moes vrolik wees omdat YAH voorsien in hul daaglikse brood en hul geestelike lewens. 

Viering van Sukkot in Bybelse tye

Dit was nie vir die Jode nodig om op te gaan na Jerusalem vir die fees van  Rosh haShanah of van Yom Kippur, maar dit is met Sukkot van hulle verwag. Jerusalem was gestip met duisende lean-tos. Ons sien in byvoeging tot die bevele om hutte te bou en blydskap voor YAHUVEH ; twee gebruike is bygevoeg vir die viering van YAHUVEH se tyd.

Die Seremonie van die Water Trekking

Die Mishna beskryf ‘n hoofseremonie van die Sukkot – genoem die Seremonie van Water Trekking – in Hebreeus genoem - Nissuch Ha-Mayim, en is gewortel in die landboukundige natuur van die fees.

Ren was ‘n prominente kenmerk van die viering van Sukkot.

Die water trekking seremonie was ‘n vreugdevolle gebeurtenis. Die Levitiese priester het water van die poel van Siloam getrek met ‘n spesiale goue kruik.  Hy is vergesel deur ‘n skare mense wat saam met hom terugkeer Tempel toe – deur die water hek.

Wanneer die priester ariveer – klink ramshoring klanke op en het hy die water op die groot altar uitgegiet. Die seremonie van die water trekking het 'n betekenis baie dieper as die landbou implikasies. Die reen verteenwoordig die RUACH ha KODESH, en die water trekking op daardie dag, wanneer  volgens die profeet Joel, YAHUVEH Sy Gees op Israel gaan laat reen.(Joel 2:28). Die seremonie neem ‘n groter betekenis aan wanneer YAHUSHUA die fees bywoon (Joh 7 : 37-39) en aankondig dat Hy die dors van die siel sal versadig.

Die Verligting van die Tempel

n Ander seremonie tydens die Huttefees was die Verligting van die Tempel.

Aan die einde van die eerste dag van die fees, het die priesters en die Leviete afgegaan na die Hof van die Vroue. Vier goue kandelaars is opgestel in die hof met vier goue bakke bo op – en is aangesteek. Die lig komende van daardie kandelare was so helder dat die Mishna gese het :”Daar was geen binnehof in Jerusalem wat nie verlig was met die lig”  (Sukkah 5:3).  Die gemoed was baie feestelik, mense het gedans tot diep in die nag, fakkels vasgehou en lofsange gesing vir YAHUVEH. Die betekenis van die ligte was vir die  Shkhinah Heerlikheid van  YAHUVEH wat eens die Tempel gevul het. Weer het die hele seremonie ‘n nuwe en groter betekenis aangeneem toe YAHUSHUA in die Tempel gestaan het (Joh 8:12) en verklaar het dat Hy die Lig van die werld is, in Hom woon al die volheid van die heerlikheid van YAHUVEH (Kol. 1:19)  In YAHUSHUA sien ons die vervulling van die Huttefees (Joh 1:14)  YAHUSHUA is God wat woon tussen die mense. Dit is interressant om te let dat die woord “woon” ‘n tydelike woning impliseer – ‘n sukkah hut(jie).

Die Toekomstige Sukkot

Die profeet Sagaria skryf van’n Sukkot viering in die toekoms. YAHUVEH ag die fees so belangrik dat die heiden nasies ook beveel is om dit te onderhou. (Sag. 14:16)

Universiele temas in die Fees van die Tabernakels

In die Joodse bronne is Israel se rol in werld bevryding ‘n hooftema.  In reaksie op  (Psalm 109:4) word ges dat: "Tydens die Fees van Tabernakels offer ons sewentig jong osse (as ‘n boetedoening) vir die sewentig nasies, en ons bid dat reen vir hulle sal val”  Israel is beskou as ‘n nasie van intreders vir die sondes van die Heidene.

Die betekenis van die profesiee in Sagaria

Die profeet Sagaria het gepraat van die einde van dae, wanneer Israel en die nasies almal saam die Fees van Tabernakels gaan vier. Die dag van herstel sal plaasvind na die tyd van Jakob se benoudheid (Jer 30:7) of in die Nuwe Verbond, die Groot Verdrukking (Matt 24:21). Israel  sal herstel word,  beide geestelik en nasionaal. Haar vyande sal verpletter word, en YAHUSHUA ha MASSIAS sal regeer en nie net oor Israel alleen nie, maar oor al die nasies van die aarde  (Sag 14:9). YAH sal  beveel dat die getroues onder die geslagte na Jerusalem toe sal gaan om die Fees van die Tabernakels te vier (Sag 14:16) 

Hoekom het YAHUVEH die Fees van die Tabernakels gekies, en nie een van die ander hoof feeste, as toets van gehoorsaamheid vir die heidene (nie-Jode)? Sommige geleerdes glo dat Sukkot, as die fees van insameling, die mees  geskikste tyd vir God is om die menslike vrugte vir Sy Koningkryk te versamel. Uiteindelik sal die hele aarde die sukkah hut van YAHUVEH word en Hy sal tot ewigheid regeer (Openb 21:3-4).

Hoe om ‘n Sukkah te bou

n Sukkah moet ten minste drie mure h – die vierde een kan oopgelaat word. Die mure van die sukkah kan van enige material wees (metal, hout, tentdoek, baksteen of klip). Dit moet stewig vas wees sodat dit nie maklik omgewaai sal word of in die wind sal wapper nie. ‘n Sukkah konstruksie geheg aan ‘n permanente woning aan een of meer van die huis se mure, as sy eie mure gereken word. ‘n Sukkah kan klein wees, groot genoeg vir slegs een persoon om in te sit; of dit kan  groot genoeg wees om honderde mense te akkommodeer. Die  tydelike” kwaliteit van ‘n sukkah is in die dak of die plafon. Wat gebruik kan word vir die plafon konsep, kwalifiseer wel as dit afgesny word van iets uit die grond, solank dit nie onderwerp is aan rituele onreinheid, en dit is vrugte uitsluit. Andersins takke afgesny van bome of bosse, graanhalms, twee-by-viers, bamboesriet en stokke kwalifiseer almal as behoorlike kosher skhakh. Wanneer die sukkah opgestel word, moet dit los wees en nie in bondels saamgebind nie.

Pale, stoke, takke, ens. kwalifiseer nie net as skhakh nie, maar dien ook as geskikte steun, waarop kleiner, meer dekoratiewe tipes dak (skhakh) soos boomtakke met immergroen blare kom.

Bykomende skhakh moet op die dak geplaas word sodat meer skaduwee as sonlig verskaf word.

Sommige lugspasies in die skhakh is wenslik sodat die sterre sigbaar kan wees op ‘n wolklose nag, Alhoewel die sukkah kosher is en nie diskwalifiserend indien die skhakh te dik is daarvoor nie. ‘ Mens moet egter versigtig wees dat geen spasie groter as tien duim is nie (three tefahim).

 Aan die ander kant moet die skhakh nie te dig wees, dat in geval van reen, dien dit as beskermende bedekking en voorkom dat die reen indrup.  Dit sal die sukkah diskwalifiseer.

Die skhakh moet altyd opgesit word nadat die mure voltooi is, en nooit voor dit nie, sodat die sukkah voltooi is, nadat die skhakh opgesit is..n Sukkah gebou onder ‘n boom of onder ‘n permanente dak soos ‘n stoep is ongeldig en diskwalifiseer.

n Permanente oorhang wat strek oor ‘n sukkah vir meer as twee en sewentig duim, of ses voet diskwalifiseer die hele sukkah. Alhoewel die hele sukkah nie gediskwalifiseer word indien die oorhang minder is as twee-en-sewentig duim of ses voet (arba amot) is nie. Tog word die area onder die oorhang self nie beskou as deel van die sukkah nie, en mag niemand daar sit nie.

Dit is gepas en selfs prydenswaardig om die sukkah te versier, om dit verwelkomend en vrolik, mooi en plesierig te maak. Dit is gebruiklik om verskillende vrugte aan die skhakh te hang en om prente en versiersels aan die mure te hang asook dekoratiewe tapeserie/ matte.

Die betrokkenheid van die hele familie met die bou en versiering van die sukkah, maak dit een van die mees opwindendste en geesdriftigste afwagtende geleenthede van die jaar.
 

 

 

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Please go to the other if one is off line.

We are Sabbath-Keepers, Not Seventh-Day Adventists
Click Here For More Info

Mailing and Email Addresses


By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5